O ihrisku

9 jamkové ihrisko

Hranice ihriska:

Hranice ihriska sú určené bielymi kolíkmi a bielymi čiarami. Aut je ukončený tam, kde sú dva biele kolíky pri sebe a šípka na zemi určuje smer hranice autu. Ľavý vnútorný aut, ktorý je na jamke číslo 6 je platný len pri hre z jamky číslo 6. Pravý vnútorný aut na jamke číslo 6 je platný len pri hre z jamky číslo 4. Pri hre, ktorá je realizovaná z ostatných jamiek je kolík, ktorý označuje vnútorný aut definovaný ako nepohyblivá zábrana.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVodné prekážky

Tieto prekážky sú označené čiarami a kolíkmi. Kolík prekážku len definuje, presné určenie hranice znázorňuje čiara. Lopta je v prekážke, keď sa dotkne akoukoľvek svojou časťou čiar, alebo pomyselnej spojnice kolíkov. Mostíky sú súčasťou vodnej prekážky a ak hráč orientuje svoju hru z mosta a lopta leží na ňom, smie sa pri založení dotknúť palicou mosta. Kolíky, ktoré označujú vodné prekážky sú pohyblivou zábranou.

Pohyblivé zábrany

Medzi pohyblivé zábrany radíme kamene a hrable, ktoré sa nachádzajú v pieskových prekážkach a taktiež kolíky, ktoré označujú vodné prekážky.

Nepohyblivé zábrany

Nepohyblivým zábranami sú lavičky a smetné koše. Tiež sem patria stromy, ktoré sú podopreté drevenými kolmi a spoločne vytvárajú nepohyblivú zábranu. Vzdialenostné kolíky (merané k prednému okraju greenu), hlavy ostrekovačov, kryty šácht, čističe loptičiek a palíc. Cesty s umelým povrchom. Čiernobiele koly, ktoré ukazujú odporúčaný smer hry sú pevné, nemožno s nimi manipulovať. Všetky stromy, ktoré sú v rastovej výške do dvoch metrov a nenachádzajú sa v súvislom lesnom poraste patria k pravidlu o ochrane mladých stromov (beztrestné spustenie lopty).

Bezpečnosť:

• Vstup na ihrisko je výlučne na vlastnú zodpovednosť

• Ak máte pocit, že môžete byť ohrození bleskom, okamžite prerušte hru a presuňte sa do klubového domu, bez toho, aby ste čakali na signál

• Dlhý tón sirény, ktorý vydáva maršál signalizuje, aby ste ihneď prerušili hru, lebo je možné nebezpečenstvo bleskov. Neuposlúchnutie tejto priamej výzvy je možné sankciovať zo strany maršála (vykázanie z areálu a prepadnutie fee), ale ide aj o riskovanie Vašej bezpečnosti a zdravia

• Hráči na driving range sa taktiež ihneď po signáli sirény sťahujú pod strechu krytého odpaliska, prípadne do automobilov, či klubového domu

• Neuposlúchnutie výzvy na prerušenie tréningu a odchod z trávnatého odpaliska bude potrestané podobne ako na ihrisku

• Pri obnovení hry sa riaďte pokynmi maršálov a golfovej recepcie

• Buďte ohľaduplní k ostatným hráčom a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti

• Nestojte nikdy v predpokladanom smere hry iného hráča, v dosahu jeho palice, ani v jednej úrovni s jeho loptou

• Dodržiavajte predpísané časové limity na odohratie jednotlivých jamiek

• Pomalá hra bude riešená maršálom (napomenutie, pozastavenie hry a púšťanie rýchlejších skupín, vykázanie z ihriska a prepadnutie fee)

• Príliš rýchlo hrajúci hráči, ohrozujúci svojou hrou skupiny pred nimi, budú rovnako napomenutí, prípadne vykázaní z ihriska

 

Etiketa:

• Vypichujte stopy po dopadoch loptičiek na jamkoviskách

• Umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy na fervejách a semirafoch

• Nerušte svojim správaním ostatných hráčov

• Obmedzte používanie mobilného telefónu

• Používajte výlučne hracie lopty (nie drivingové) – trestom za nedodržanie je vykázanie z ihriska na dva mesiace a prepadnutie fee

• Riaďte sa pokynmi personálu

• Dodržiavajte pravidlá slušného správania, miestne pravidlá a pravidlá golfu R & A

Nepovolené oblečenie:

• Oblečenie z modrej džínsoviny

• U mužov nohavice kratšie než cca. 5 cm nad kolená

• U mužov tričká bez goliera

• Tielko

• Topánky s turistickým, alebo iným príliš výrazným dezénom podrážok

 

Opakované porušovanie miestnych pravidiel bude potrestané napomenutím a vykázaním z ihriska! Obzvlášť závažné porušenia bezpečnostných pravidiel a hra drivingovými loptami budú potrestané vykázaním z ihriska bez napomenutia!

Prajeme Vám príjemný golfový zážitok!